Bài đăng

Xấp xỉ hóa thời gian phản ứng và kiểm định khả năng lập lịch của một hệ thống thời gian thực trường hợp kì hạn ràng buộc sử dụng Biểu Đồ Xấp Xỉ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Arsenic and other trace elements contamination in groundwater and a risk assessment study for the residents in the Kandal Province of Cambodia

Arsenic and other trace elements contamination in groundwater and a risk assessment study for the residents in the Kandal Province of Cambodia

Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực hợp tác cho học sinh phần Hóa đại cương lớp 10- Trung học phổ thông.Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học: 60 14 01 11

Đánh giá sự thay đổi trong hoạt động quản lý đào tạo của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trong giai đoạn 2011-2015 dưới cái nhìn của cán bộ quản lý. Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phù hợp xử lý chất thải rắn y tế tại thành phố Bắc Giang : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Sự sinh các radion trong mô hình chuẩn mở rộng : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 03

Xuất khẩu thủy sản Việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Quản lý chi ngân sách Nhà nước tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty xăng dầu Yên Bái : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần Phi kim Hóa học 10 trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học: 60140111

Using prefixes, suffixes and word roots to teach vocabulary for 10th form English-major students at Bien Hoa Specialized High School, Ha Nam = Sử dụng tiền tố, hậu tố và gốc từ gốc từ vào việc dạy từ vựng cho học sinh lớp 10 chuyên tiếng Anh tại trường TH