Đánh giá điều kiện địa kỹ thuật môi trường và kiến nghị phương hướng quy hoạch sử dụng đất hợp lý cho khu vực đới động ven sông Hồng trong phạm vi TP. Hà Nội

 

Kính gửi Quý bạn đọc một trong số đề tài nghiên cứu khoa học được đánh giá rất cao trong Bộ sưu tập  Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia "Đánh giá điều kiện địa kỹ thuật môi trường và kiến nghị phương hướng quy hoạch sử dụng đất hợp lý cho khu vực đới động ven sông Hồng trong phạm vi TP. Hà Nội" của tác giả Đoàn Thế Cườnghttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24548Nhận xét