Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông thuộc một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở trung học phổ thông. Nghiên cứu hiện trạng dạy và học tiếng Anh ở trung học phổ thông. Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở trung học phổ thông nhìn từ quan điểm của đường hướng lấy người học làm trung tâm và đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp. Dạy thử nghiệm để lấy ý kiến phản hồi từ giáo viên và học sinh về sự phù hợp của phương pháp giảng dạy được nghiên cứu và đề xuất trong công trình và sự phù hợp của sách giáo khoa tiếng Anh trung học phổ thông thí điểm, trên cơ sở đó đề xuất một khuyến nghị để việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở trung học phổ thông thành công và có hiệu quả.

Nhận xét