NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG CỦA TRẺ MẦM NON XÃ MỸ PHÚC, HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH

Tìm hiểu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng SDD (như các yếu tố về kinh tế, xã hội …) sẽ cung cấp những thông tin quan trọng phục vụ cho chiến lược can thiệp phòng chống SDD và đặc biệt là góp phần nâng cao thể trạng cho trẻ em nước ta. Muốn có biện pháp can thiệp kịp thời thì cần phải đánh giá được tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2501 

Nhận xét