Nguồn lực điện tử và dịch vụ thông tin: Kinh nghiệm số hóa tại thư viện Viện Công nghệ Bru-nây
"Những người gieo mầm cho sách" - những cán bộ thư viện tận tụy xin hãy bớt chút thời gian vào đọc bài tham luận: "Nguồn lực điện tử và dịch vụ thông tin: Kinh nghiệm số hóa tại thư viện Viện Công nghệ Bru-nây" được in trong Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14. Bài viết thật sự có ý nghĩa đối với những người làm công tác thư viện số Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31157Nhận xét