Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện - thực trạng và giải pháp


Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản của Bảo hiểm xã hội tự nguyện như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa của Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Luận văn đã nghiên cứu các quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam về Bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như lược sử hình thành và phát triển pháp luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện. - Luận văn nghiên cứu và đánh giá thực trạng cũng như việc thực hiện các quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cơ sở phân tích, dẫn chiếu việc áp dụng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại một số địa phương ở nước ta. Từ đó, Luận văn đưa ra những nhận xét cụ thể về ưu, nhược điểm của pháp luật Việt Nam về Bảo hiểm xã hội tự nguyện. - Trên cơ sở những bất cập, hạn chế, thiếu sót còn tồn tại, Luận văn đã đề xuất những giải pháp cụ thể để hoàn thiện hơn nữa pháp luật về Bảo hiểm xã hội tự nguyện, cũng như giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Nhận xét