Pháp luật về hoạt động mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài: Kinh nghiệm nước ngoài và gợi ý đối với Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34171Nhận xét