Phong hóa : Thứ Sáu, 27 Septembre 1935

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25950

Nhận xét