Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu các dự án đầu tư ở Ban Quản lý dự án, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34250

Nhận xét