Quản trị thương hiệu của tập đoàn Hoa Sao

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34245

Nhận xét