Tính phản biện xã hội của tác phẩm báo chí Việt Nam (Khảo sát qua hai báo Tuổi trẻ TP.HCM và Thanh niên các năm 2006-2008)Tính phản biện xã hội trong báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XXI. Tính phản biện xã hội trong cuộc cạnh tranh về thương hiệu giữa hai báo Tuổi trẻ và Thanh niên. Nghệ thuật tổ chức tác phẩm mang tính phản biện xã hội của báo in Việt Nam qua hai trường hợp báo Tuổi trẻ và Thanh niên


Nhận xét