Tội gây ô nhiễm môi trường trong Luật hình sự Việt Nam


Các kết quả chính của luận văn bao gồm: - Khái quát các quan điểm quốc tế cũng như quy định trong Bộ luật hình sự của một số nước trên thế giới về Tội gây ô nhiễm môi trường; - Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về Tội gây ô nhiễm môi trường được quy định trong BLHS Việt Nam; - Chỉ ra được những vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành liên quan đến Tội gây ô nhiễm môi trường trong BLHS Việt Nam; - Tổng hợp chi tiết những nguyên nhân chính gây cản trở việc áp dụng quy định về Tội gây ô nhiễm môi trường trên thực tế của BLHS Việt Nam hiện hành; - Đưa ra được hệ thống các kiến nghị, nâng cao hiệu quả áp dụng quy định về Tội gây ô nhiễm môi trường của BLHS; - Ngoài ra, luận văn còn là tài liệu tham khảo cho những người nghiên cứu, học tập, những người làm công tác thực tiễn liên quan đến lĩnh vực này cũng như các độc giả khác có quan tâm.


Nhận xét