Từ trường của vi cấu trúc từ với biến thiên từ trường lớn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34252

Nhận xét