Phát triển du lịch văn hóa tại các làng cổ Bắc Bộ ( Nghiên cứu làng cổ Đường Lâm, làng cổ Bát Tràng)

Title: Phát triển du lịch văn hóa tại các làng cổ Bắc Bộ ( Nghiên cứu làng cổ Đường Lâm, làng cổ Bát Tràng) : Luận văn ThS. Du lịch: Chương trình đào tạo thí điểm
Authors: Trần, Thúy Anh , người hướng dẫn
Hoàng, Thị Thu Lan, 1980-
Keywords: Du lịch văn hóa
Làng cổ Bắc Bộ
Du lịch
Làng cổ Đường Lâm
Làng cổ Bát Tràng
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận văn ThS. Du lịch -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35217
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Nhận xét